088-843-4516, 081-915-8815
contact@baanluangrajamaitri.com
252 ถ.สุขาภิบาล ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง

Untitled-1

หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง ฉบับวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2551

โครงการกิจการสังคมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์ชุมชนริมน้ำจันทบูร

ชุมชนริมน้ำจันทบูร ชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุกว่า ๑๒๐ ปี บนถนนสายแรกของจันทบุรี สะท้อนให้เห็น ความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศที่สำคัญของภาคตะวันออก โดยใช้แม่น้ำ จันทบุรีเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งและสัญจรไปมา สถาปัตยกรรมในชุมชนส่วนมาก จึงได้รับอิทธิพล จากตะวันตกและจีน แต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยในด้านวัสดุและการใช้งานอาคาร ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้สนใจเดินทาง มาเที่ยวชมภายในชุมชนเป็นจำนวนมากเป็นเวลากว่า ๔ ปีที่ชุมชนได้ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี สถาบันอาศรมศิลป์ และหน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ย่านจนเกิดเป็นวิสัยทัศน์ “วัฒนธรรมนำการค้า” โดยชมรมพัฒนาริมน้ำจันทบูร และเกิดการบูรณะบ้านขุนอนุสรณ์สมบัติให้เป็นบ้านเรียนรู้ชุมชนเพื่อให้การอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมและฟื้นฟูชุมชนเป็นไปได้อย่างยั่งยืน สามารถรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนไว้ได้ ทั้งในมิติทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ โดยที่ไม่พัฒนาไปตามกระแสการท่องเที่ยวเชิงการค้าเพียงอย่างเดียว ชมรมพัฒนาชุมชน ริมน้ำจันทบูร จึงร่วมกับบริษัท ร่วมทุนรักษ์ดี จำกัด
โดยสถาบันอาศรมศิลป์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร (Non-Profit Organization) ก่อตั้งบริษัท จันทบูรรักษ์ดี จำกัด ขึ้นเพื่อเป็นโครงการตัวอย่างของการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมด้วยแนวคิดธุรกิจสังคม (Social Enterprise) เริ่มจากการเปิดระดมทุนจากชาวชุมชน ชาวจันทบุรี และบุคคลทั่วไปที่มีเจตนารมณ์ร่วมกัน เพื่อปรับปรุงบ้านขุนอนุสรณ์สมบัติและบ้านหลวงราชไมตรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนและที่พักในรูปแบบบ้านพัก
พิพิธภัณฑ์ (Museum Inn) ด้วยงบประมาณ๘.๘ ล้านบาท โดยรายได้บางส่วนจากการดำเนินกิจการจะถูกนำมา ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนในระยะยาว

การจัดตั้งโครงการ

โครงการกิจการสังคมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์ชุมชนริมน้ำจันทบูรเป็นความร่วมมือระหว่างชุมชน เจ้าของบ้านทั้ง ๒ หลัง และสถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนการ ดำเนินงาน ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด การเงิน การลงทุน และดำเนินธุรกิจสังคมในชื่อบริษัท จันทบูรรักษ์ดี จำกัด

การระดมทุน

เริ่มการระดมทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการปรับปรุงตกแต่งอาคารและดำเนินกิจการตามแผนงานที่วางไว้ ด้วยงบประมาณ ๘.๘ ล้านบาท โดยเปิดให้ชาวชุมชน ชาวจังหวัดจันทบุรี ตลอดจนบุคคลที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน ร่วมเป็นหุ้นส่วนได้ตามลำดับ ในมูลค่าหุ้นละ ๑,๐๐๐ บาท

โครงสร้างการบริหารจัดการ

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารไม่ต่ำกว่า ๕ คนที่มาจากการคัดเลือกของผู้ถือหุ้น และในจำนวนนี้ ต้องมีผู้แทนจากชุมชนอย่างน้อย ๑ คน คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ วางนโยบาย และ แผนการดำเนินงาน รวมถึงคัดเลือก ผู้จัดการโครงการ และบุคลากรด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม

การจัดสรรผลกำไร

ผลกำไรหลังหักค่าดำเนินการจะถูกจัดสรรเป็น ๒ ส่วน คือ เป็นเงินปันผลสู่ผู้ถือหุ้น และสมทบทุน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

แสดงความคิดเห็น