088-843-4516, 081-915-8815
contact@baanluangrajamaitri.com
252 ถ.สุขาภิบาล ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

“วัฒนธรรมนำการค้า”
หลักการพัฒนาชุมชนที่ไม่ไหลไปตามกระแสการท่องเที่ยว
แต่เพียงอย่างเดียวหากแต่ยังคงดูแลรักษาวิถีวิตของชุมชนไว้ได้

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
ฉบับวันที่ 23 มีนาคม 2551

อ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น